സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുക, പ്രത്യേകം ദിവസം.

raw(Sua) tdy(i(act:be)) det:a_nom:email. raw(Sua) tdy(i(act:need)) {plural(num:3_nom:minute) of pos:your_nom:time}.

cmd(tu(act:Start)) adv:today!

Nom:Dictionary: Malayalam -

  • ഒരു ഉത്തമമായ Malayalam പേര്
  • ഒരു ഉത്തമമായ വീട്‌